autonics-switch-1

Autonics Push Button Switches
کلید های فشاری آتونیکس

کلید های فشاری در حوزه های مختلف صنعتی از جمله ابزار ماشین ، دستگاه های صنعتی و بورد توزیع کننده بعنوان کلیدهای مدار کنترلی برای عملیات مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

کلیدهای فشاری کلیدهای فشاری (نوع نوری)
S2PR-P1 SERIES S2PR-P1 SERIES
سوئیچ های دکمه فشار Ø22 / 25 (غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S2PR-P3 SERIES S2PR-P3 SERIES
سوئیچ های دکمه فشار (روشن/ غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S3PF-P1 SERIES S3PF-P1 SERIES
سوئیچ های دکمه فشار Ø30 ( تراز)


دریافت کاتالوگ

S3PF-P3 SERIES S3PF-P3 SERIES
سوئیچ های دکمه فشار Ø30 (روشن/ غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S3PR-P1 SERIES S3PR-P1 SERIES
سوئیچ های دکمه فشاری Ø30 (غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S2PR-E3 SERIES S2PR-E3 SERIES
سوییچ های دکمه فشاری گرد Ø22/25 (بسط یافته/روشن)


دریافت کاتالوگ

S2PRS-P1 SERIES S2PRS-P1 SERIES
سوییچ های دکمه فشاری مربع Ø22/25 (دکمه بسط یافته)


دریافت کاتالوگ

S2PRS-P3 SERIES S2PRS-P3 SERIES
سوییچ های دکمه فشاری مربع Ø22/25 (بسط یافته/روشن)


دریافت کاتالوگ

SQ3PFS-P1 SERIES SQ3PFS-P1 SERIES
سوییچ های دکمه فشاری مربع Ø30 (تراز)


دریافت کاتالوگ

SQ3PFS-P3 SERIES SQ3PFS-P3 SERIES
سوییچ های دکمه فشاری مربع Ø30 (تراز/روشن)


دریافت کاتالوگ

کلیدهای فشاری دوبل یا زوج کلیدهای فشاری با کله قارچی
S2TR-P3 SERIES S2TR-P3 SERIES
سوئیچ های دکمه فشار Ø22 / 25 (غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S2BR-P1 SERIES S2BR-P1 SERIES
سوئیچ های دکمه فشار شروع Ø22 / 25 (غیر تراز


دریافت کاتالوگ