حسگرهای فشار آتونیکس | Autonics Pressure Sensors

m7

Autonics Pressure Sensors
حسگرهای فشار آتونیکس

حسگرهای فشار دیجیتالی با دقت بالا در دو دسته محصول با 24 نوع انتخاب مختلف موجود است. اندازه بسته و ویژگی های بهینه شده آن دقیق ترین کنترل سیستم های هوای فشرده را ارائه می کنند و در تنوعی از کاربردها برای محیط های گوناگون در صنعت بکار گرفته می شوند.

حسگرهای فشار آتونیکس
نوع مربع شکل نوع مستطیل شکل
PSAN SERIES PSAN SERIES
حسگرهای فشار دیجیتال نوع رابط
دریافت کاتالوگ
PSB SERIES PSB SERIES
حسگر فشار دیجیتال با اندازه کوچک و کنترل فشار با دقت بالا
دریافت کاتالوگ
PSA SERIES PSA SERIES
حسگر فشار دیجیتال با اندازه کوچک و کنترل فشار با دقت بالا
دریافت کاتالوگ
PSS SERIES PSS SERIES
Compact Analog Pressure Sensors
دریافت کاتالوگ
PSQ SERIES PSQ SERIES
Dual Display Digital Pressure Sensors (Pneumatic)
دریافت کاتالوگ