autonics-switch-4

Autonics Emergency Switches
کلیدهای اضطراری آتونیکس

کلیدهای اضطراری کننده در صورتیکه در حین فرایند های کنترلی گوناگون شرایط اضطراری پیش بیاید، مورد استفاده قرار می گیرند و بایستی بطور دستی برگشت داده شود.

 

 

کلیدهای اضطراری کلیدهای اضطراری (دارای نور-روشنائی)
S2ER-E1 SERIES S2ER-E1 SERIES
سر سوئیچ D30L اضطراری Ø22 / 25 (غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S2ER-E4 SERIES S2ER-E4 SERIES
سر سوئیچ D40 اضطراری Ø22 / 25 (روشن/ غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S2ER-E2 SERIES S2ER-E2 SERIES
سر سوئیچ D30S اضطراری Ø22 / 25 (غیر تراز)


دریافت کاتالوگ

S2ER-E3 SERIES S2ER-E3 SERIES
سر سوئیچ D40 اضطراری Ø22 / 25 (غیر تراز


دریافت کاتالوگ

S2ER-E5 SERIES S2ER-E5 SERIES
سر سوئیچ D60 اضطراری Ø22 / 25 ( غیر تراز)


دریافت کاتالوگ