آژیرهای صوتی آتونیکس | Autonics Buzzers

autonics-switch-7

Autonics Buzzers
آژیرهای صوتی آتونیکس

آژیر (زنگ) وضعیت را به کمک ایجاد صدا اطلاع می دهد. نوع زنگ مغناطیسی و پیزوالکتریک وابسته به ساختار تولید کننده صدائی که می سازند، می باشند.

آژیرهای صوتی آتونیکس
زنگ مغناطیسی زنگ پیزو زنگ ملودی
B2NB-B1 SERIES B2NB-B1 SERIES
زنگ مغناطیسی Ø22/25 (غیر تراز)
دریافت کاتالوگ
B2PB-B1D SERIES B2PB-B1D SERIES
زنگ پیزو Ø22 / 25 (غیر تراز)
دریافت کاتالوگ
B6MA SERIES B6MA SERIES
زنگ ملودی با چهار ملودی متفاوت
دریافت کاتالوگ