آموزش شمارش اجسام با کانتر یا شمارنده دیجیتال به همراه سنسور