کوپلینگ

کوپلینگ های سانگیل
SUNGIL Coupling
کوپلینگ های سانگیل سری:
(SRB) , (SOH) , (SD) , (SHD) , (SHR) , (SJC) , (SFC) , (SCJ) , (SRG)