محصولات

SIEMENS PLC S7 300 80x80 - PLC S7 400 زیمنس
PLC S7 300 زیمنس
۱۳۹۴-۰۲-۲۵
SIEMENS PLC S5 80x80 - PLC S7 400 زیمنس
PLC S5 زیمنس
۱۳۹۴-۰۲-۲۵
نمایش همه

PLC S7 400 زیمنس

PLC S7 400 زیمنس

SIEMENS PLC S7 400

توضیحات

PLC S7 400 زیمنس:

SIEMENS PLC S7 400:

PLC S7400:

قدرتمند ترین کنترلر خانواده زیمنس میباشد که در صنعت نفت ،گاز،سیمان وپتروشیمی کاربرد بیشتری دارد.

تعدادی از CPUهای S7400عبارتند از:

۶ES7412-1XJ05-0AB0  288KB WORKING MEMORY MPI/DP

۶ES7 414-2XK05-0AB0 1MB WORKING MEMORY MPI/DP 12MBIT/S2.INTERFACE PROFIBUS DP

۶ES7 414-4HM14-0AB0  1.4MB MEMORY  1MPI/DP,1DP AND 2 FOR SYNC MODULES

۶ES7 416-2XN05-0AB0   5.6MB WORKING MEMORY MPI/DP 2.INTERFACE PROFIBUB DP

۶ES7 417-4HT14-0AB0   1MPI/DP 1DP  A.2FOR SYNC MODULES 20MB MEMORY

 

رديف

نام قطعه

کد فني

مشخصات

۱

CPU 412-1

۶ES7412-1XJ05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 288 KB WORKING MEMORY, (144 KB CODE, 144 KB DATA), INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S

۲

CPU 412-2

۶ES7412-2XJ05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 512 KB WORKING MEMORY, 256 KB CODE, 256 KB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

۳

CPU 412-3H

۶ES7412-3HJ14-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 3 INTERFACES: 1 MPI/DP AND 2 FOR SYNC MODULES 768 KB MEMORY (256 KB DATA/512 KB CODE)

۴

CPU 414-2

۶ES7414-2XK05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, 0.5 KB CODE, 0.5 KB DATA), 1.INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

۵

CPU 414-3

۶ES7414-3XM05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2.8 MB WORKING MEMORY, 1.4 KB CODE, 1.4 KB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

۶

CPU 414H

۶ES7414-4HM14-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 414H CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 4 INTERFACES: 1MPI/DP, 1 DP AND 2 FOR SYNC MODULES, :1.4 MB MEMORY, (700 KB DATA/ 700 KB CODE)

۷

قديم CPU 414H

۶ES7414-4HJ00-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 414H CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 4 INTERFACES: 1MPI/DP, 1 DP AND 2 FOR SYNC MODULES, 768 KB MEMORY (384 KB DATA/384 KB CODE)

۸

قديم CPU 414H

۶ES7414-4HJ04-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 414H CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP AND 2 FOR SYNC MODULES, 1.4 MB MEMORY (700 KB DATA/700 KB CODE)

۹

CPU 416-2

۶ES7416-2XN05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 5.6 MB WORKING MEMORY, (2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

۱۰

CPU 416-3

۶ES7416-3XR05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 11.2 MB WORKING MEMORY, (5.6 MB CODE, 5.6 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

۱۱

CPU 416F-2

۶ES7416-2FN05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416F-2 5.6 MB WORKING MEMORY, (2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP APPLICABLE W. SOFTWARE PACKAGE DISTRIBUTED SAFETY >= V5.2+SP2

۱۲

CPU 417-4

۶ES7417-4XT05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 417-4 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 30MB WORKING MEMORY, (15 MB CODE; 15 MB DATA) 1. INTERFACE MPI 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM MODULES PLUGGABLE

۱۳

CPU 417H

۶ES7417-4HT14-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 417H CENTRAL UNIT FOR S7-400H 4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP A. 2 FOR SYNC MODULES 20MB MEMORY 10 MB CODE/10MB DATA)

۱۴

قديم CPU 417H

۶ES7417-4HL01-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 417H CENTRAL UNIT FOR S7-400H 4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP A. 2 FOR SYNC MODULES 4MB MEMORY (2MB CODE/2MB DATA)

۱۵

قديم CPU 417H

۶ES7417-4HL04-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 417H CENTRAL UNIT FOR S7400H 4INTERFACES: 1 MPI/DP,1 DP A. 2 FOR SYNC MODULES 20MB MEMORY(10MB CODE/10MB DATA)

۱۶

IF964-DP FOR
۶ES7414-3XJ04-0AB0
۶ES7416-3XL04-0AB0
۶ES7417-4XL04-0AB0

۶ES7964-2AA04-0AB0

SIMATIC S7, IF964-DP INTERFACE MODULE DP MASTER FOR S7-400

۱۷

SYNCMODULE براي cpu سري جديد

۶ES7960-1AA04-0XA0

SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE FOR PATCH CABLES UP TO 10M

۱۸

قديم SYNC SUBMODULE

۶ES7960-1AA00-0XA0

SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE

۱۹

کابل براي SYNCMODULE سري جديد

۶ES7960-1AB04-0XA0

SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE FOR CABLES UP TO 10KM

۲۰

کابل براي SYNCMODULE سري جديد

۶ES7960-1AA04-5AA0

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 1M FOR SYNC-MODULE

۲۱

قديم SYNC CABLE

۶ES7960-1AA00-5AA0

SIMATIC S7-400H, SYNC CABLE FO 1 M

۲۲

کابل براي SYNCMODULE سري جديد

۶ES7960-1AA04-5BA0

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 2M FOR SYNC-MODULE

۲۳

کابل براي SYNCMODULE سري جديد

۶ES7960-1AA04-5KA0

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 10M FOR SYNC-MODULE

۲۴

کارت RAM MEMORY – 64KBYTE

۶ES7952-0AF00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 64 KBYTES

۲۵

MEMORY CARD -FLASH EPROM
۶۴ KBYTE کارت

۶ES7952-0KF00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 64 KBYTES

۲۶

MEMORY CARD -FLASH EPROM
۲۵۶ KBYTE کارت

۶ES7952-0KH00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 256 KBYTES

۲۷

کارت RAM MEMORY – 256 KBYTE

۶ES7952-1AH00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 256 KBYTES

۲۸

کارت RAM MEMORY – 1MBYTE

۶ES7952-1AK00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 1 MBYTE

۲۹

کارت RAM MEMORY – 2MBYTES

۶ES7952-1AL00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 2 MBYTES

۳۰

کارت RAM MEMORY – 4MBYTES

۶ES7952-1AM00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION. 4 MBYTES

۳۱

کارت RAM MEMORY – 8MBYTES

۶ES7952-1AP00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 8 MBYTES

۳۲

کارت RAM MEMORY – 16MBYTES

۶ES7952-1AS00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION 16 MBYTES

۳۳

کارت RAM MEMORY – 64MBYTES

۶ES7952-1AY00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION 64 MBYTES

۳۴

MEMORY CARD -FLASH -EPROM
۱ MBTYE کارت

۶ES7952-1KK00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 1 MBYTE

۳۵

MEMORY CARD -FLASH -EPROM
۱ MBTYE کارت

۶ES7952-1KL00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 2 MBYTES

۳۶

MEMORY CARD -FLASH -EPROM
۴ MBTYE کارت

۶ES7952-1KM00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 4 MBYTES

۳۷

MEMORY CARD -FLASH -EPROM
۸ MBTYE کارت

۶ES7952-1KP00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 8MBYTES

۳۸

MEMORY CARD -FLASH -EPROM
۱۶ MBTYE کارت

۶ES7952-1KS00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 16 MBYTES

۳۹

MEMORY CARD -FLASH -EPROM
۶۴ MBYTE کارت

۶ES7952-1KY00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH EPROM, 64 MBYTES

۴۰

کارت ورودي ۳۲ تايي ديجيتال (SM 421)

۶ES7421-1BL01-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 32 DI, 24V DC

۴۱

کارت ورودي ۱۶ تايي ديجيتال (SM 421)

۶ES7421-7BH01-0AB0

SIMATIC S7-400, DIGITAL INPUT SM 421, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DI, 24V DC WITH 0.05 MS INPUT DELAY, ALARM, DIAGNOSTICS

۴۲

کارت خروجي ۱۶ تايي ديجيتال (SM 422)

۶ES7422-1BH11-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 2A

۴۳

کارت خروجي ۳۲ تايي ديجيتال (SM 422)

۶ES7422-1BL00-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 32 DO, 24V DC, 0.5A

۴۴

کارت خروجي ۱۶ تايي ديجيتال (SM 422)

۶ES7422-1HH00-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 2A

۴۵

کارت ۱۶ ورودي آنالوگ (SM431)

۶ES7431-0HH00-0AB0

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, NON-ISOLATED 16 AI, RESOLUTION 13 BITS, +/-10V, +/-20MA, 4 – 20MA 20 MS MODULE UPDATE

۴۶

کارت ۸ ورودي آنالوگ (SM 431)

۶ES7431-1KF00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 13 BIT RESOLUTION. U/I/RESIST.

۴۷

کارت ۸ ورودي آنالوگ (SM 431)

۶ES7431-1KF10-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ THERMOEL/PT100

۴۸

کارت ۸ ورودي آنالوگ (SM 431)

۶ES7431-1KF20-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST. 0.416 MS SCAN TIME

۴۹

کارت ۸ ورودي آنالوگ (SM 431)

۶ES7431-7KF00-0AB0

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION, U/I/THERMOEL., OPTIC. ISOLATED W. 1 POINT PER COMMON, DIAGN., ALARM, 20 MS MODULE UPDATE

۵۰

کارت ۸ ورودي آنالوگ (SM 431)

۶ES7431-7KF10-0AB0

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION, RESIST./PT100/NI100 OPTIC. ISOLATED, DIAGNOSTIC, ALARM, 20 MS MODULE UPDATE

۵۱

کارت ۱۶ ورودي آنالوگ (SM431)

۶ES7431-7QH00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 16 AI, 16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ THERMOEL./PT100,ALARM,DIAGNOST.

۵۲

کارت ۸ خروجي آنالوگ (SM 432)

۶ES7432-1HF00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG OUTPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AO, 13 BIT RESOLUTION, U/I

۵۳

۴۸-POLE فرانت کانکتورسيم بندي
تيپ پيچي

۶ES7492-1AL00-0AA0

SIMATIC S7-400, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SCRE-TYPE CONTACT, 48-POLE

۵۴

CP 441-1 – POINT TO POINT
INTERFACE

۶ES7441-1AA04-0AE0

SIMATIC S7-400, CP 441-1 COMMUNICATIONS MODULE FOR POINT TO POINT CONNECTIONS 1 CHANNEL INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

۵۵

CP 441-2 – POINT TO POINT
INTERFACE

۶ES7441-2AA04-0AE0

SIMATIC S7-400, CP 441-2 COMMUNICATIONS MODULE FOR POINT TO POINT CONNECTIONS 2 CHANNELS INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

۵۶

کارت شبکه CP 443-5, PROFIBUS-DP

۶GK7443-5FX02-0XE0

SIMATIC NET, CP 443-5 BASIC COMMUNICATION PROCESSOR FOR F. CONNECTION OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, FMS, S5 COMPATIBLE PG/OP AND S7 COMMUNICATION

۵۷

کارت شبکه CP 443-5,PROFIBUS-DP

۶GK7443-5DX04-0XE0

SIMATIC NET, CP 443-5 EXTENDED COMMUNICATION PROCESSOR FOR F. CONNECTION OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, DP, S5 COMPATIBLE PG/OP AND S7 COMMUNICATION

۵۸

کارت شبکه CP 443-1,ETHERNET

۶GK7443-1EX20-0XE0

SIMATIC NET, CP 443-1 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-400 W. IND. ETHERN.,ISO/TCP/IP AND UDP S7 COMM.,FETCH/WRITE, DIAGNOST. EXPANSIONS, SEND/RECEIVE, WITH AND W/O RFC 1006, MULTICAST, NTP, INITIALIZING THROUGH LAN ACCESS PROTECTION USING IP-ACCESS LIST, 10/100 MBIT

 

۵۹

FM 450-1

۶ES7450-1AP00-0AE0

SIMATIC S7-400, FM 450-1 FUNCTION MODULE F. COUNT.FUNCT. WITH 2 CHANNELS INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

۶۰

FM 451 POSITIONING MODULE

۶ES7451-3AL00-0AE0

SIMATIC S7-300, FM 451 POSITIONING MODULE FOR RAPID/ CREEP FEED DRIVE 3 CHANNELS INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

۶۱

FM 452 ELECTRONIC CAM

۶ES7452-1AH00-0AE0

SIMATIC S7-400, FM 452 ELECTRONIC CAM CONTROLLER INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

۶۲

FM 453 POSITIONING WITH SERVO AND STEPPER MOTORS

۶ES7453-3AH00-0AE0

SIMATIC S7-400, FM 453 FUNCTION MODULE FOR POSITIONING WITH SERVO AND STEPPER MOTOS (3 CHANNELS) INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

۶۳

FM 455 C, CONTINUOUS 8/16 AI + 16 DI + 16 AO

۶ES7455-0VS00-0AE0

SIMATIC S7-400, CONTROL MODULE FM 455 C, 16 CHANNELS, CONTINUOUS 8/16 AI + 16 DI + 16 AO

۶۴

FM 455 S, STEP AND PULSE 8/16 AI + 16 DI + 32 DO

۶ES7455-1VS00-0AE0

SIMATIC S7-400, CONTROL MODULE FM 455 S, 16 CHANNELS, STEP AND PULSE 8/16 AI + 16 DI + 32 DO

۶۵

FM458-1 DP

۶DD1607-0AA2

SIMATIC S7-400, FM458-1 DP APPLICATION MODULE FOR SIMATIC S7-400

۶۶

رک UR2 RACK, 18 SLOTES

۶ES7400-1JA01-0AA0

SIMATIC S7-400, UR2 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS REDUNDANT PS PLUGGABLE

۶۷

رک UR2 RACK ALU, 18 SLOTE

۶ES7400-1JA11-0AA0

SIMATIC S7-400, UR2 RACK ALU, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS, 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

۶۸

رک UR1 RACK, 18 SLOTES

۶ES7400-1TA01-0AA0

SIMATIC S7-400, UR1 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 18 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

۶۹

رک UR2-H RACK FOR REDUNDANT WITH 2 × 9 SLOTS

۶ES7400-2JA00-0AA0

SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 2 × 9 SLOTS

۷۰

UR2-H RACK ALU FOR
REDUNDANT رک
WITH 2 × 9 SLOTS

۶ES7400-2JA10-0AA0

SIMATIC S7-400, UR2-H RACK ALU, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 2 × 9 SLOTS

۷۱

رک CR3 RACK, 4 SLOTES

۶ES7401-1DA01-0AA0

SIMATIC S7-400, CR3 RACK, CENTRALIZED WITH 4 SLOTS

۷۲

رک ER2 RACK, 9 SLOTES

۶ES7403-1JA01-0AA0

SIMATIC S7-400, ER2 EXP. RACK, WITH 9 SLOTS, F.SIGNAL MODULES ONLY, 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

۷۳

رک CR2 RACK, 18 SLOTES

۶ES7401-2TA01-0AA0

SIMATIC S7-400, CR2 RACK, CENTRALIZED, 18 SLOTS, 2 SEGMENTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

۷۴

رک ER1 RACK, 18 SLOTES

۶ES7403-1TA01-0AA0

SIMATIC S7-400, ER1 EXP. RACK, WITH 18 SLOTS,F. SIGNAL MODULES ONLY, 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

۷۵

فن FAN SUBASSEMBLY WITH 18
SLOTES 24V DC رک

۶ES7408-1TA01-0XA0

SIMATIC S7-400, FAN SUBASSEMBLY FOR SUBRACK WITH 18 SLOTS, 24V DC

۷۶

فن FAN SUBASSEMBLY WITH 18
SLOTES 120/230 VAC رک

۶ES7408-1TB00-0XA0

SIMATIC S7-400, FAN SUBASSEMBLY FOR SUBRACK WITH 18 SLOTS, 120/230 V AC

۷۷

IM461-0 RECEIVER INTERFACE MODULE

۶ES741-0AA01-0AA0

SIMATIC S7-400, IM461-0 RECEIVER INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED CONNECTION W/O PS TRANSMISSION, WITH K BUS

۷۸

IM460-1 TRANSMITTER INTERFACE MODULE

۶ES7460-1BA01-0AB0

SIMATIC S7-400, IM460-1 TRANSMITTER INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED CONNECTION WITH PS TRANSMISSION W/O K BUS

۷۹

IM461-1 RECEIVER INTERFACE MODULE

۶ES7461-1BA01-0AA0

SIMATIC S7-400, IM461-1 RECEIVER INTERFACE MODULE FOR CENTRALIZED CONNECTION WITH PS TRANSMISSION, W/O K BUS

۸۰

IM460-3 TRANSMITTER INTERFACE MODULE

۶ES7460-3AA01-0AB0

SIMATIC S7-400, IM460-3 TRANSMITTER INTERFACE MODULE, FOR DISTRIBUTED CONNECTION UP TO 102 M, WITH K BUS

۸۱

IM461-3 RECEIVER INTERFACE MODULE

۶ES7461-3AA01-0AA0

SIMATIC S7-400, IM461-3 RECEIVER INTERFACE MODULE FOR DISTRIBUTED CONNECTION UP TO 102 M, WITH K BUS

۸۲

IM463-2 TRANSMITTER INTERFACE MODULE

۶ES7463-2AA00-0AA0

SIMATIC S7-400, IM463-2 TRANSMITTER INTERFACE MODULE FOR DISTRIBUTED CONNECTION TO SIMATIC S5 EXPANSION MODULES VIA IM314 UP TO 600 M

۸۳

IM 467 FO PROFIBUS DP MASTER INTERFACE

۶ES7467-5FJ00-0AB0

SIMATIC S7-400, IM 467 FO PROFIBUS DP MASTER INTERFACE FOR CONNECTING FIELD DEVICES ACC. TO PROFIBUS DP STANDARD CAN BE USED IN S7-400

۸۴

IM 467 (RS485) PROFIBUS DP MASTER INTERFACE

۶ES7467-5GJ02-0AB0

SIMATIC S7-400, IM 467 (RS485) PROFIBUS DP MASTER INTERFACE FOR CONNECTING FIELD DEVICES ACC. TO PROFIBUS DP STANDARD CAN BE USED IN S7-400

۸۵

TERMINATOR

۶ES7461-3AA00-7AA0

SIMATIC S7-400, TERMINATOR FOR RECEIVER IM461-3 INTERFACE MOD.

۸۶

IM CABLE, 0.75M

۶ES7468-1AH50-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 0.75 M

۸۷

IM CABLE, 1.5M

۶ES7468-1BB50-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 1.5 M

۸۸

IM CABLE, 5M

۶ES7468-1BF00-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 5 M

۸۹

IM CABLE, 10M

۶ES7468-1CB00-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 10 M

۹۰

IM CABLE, 25M

۶ES7468-1CC50-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 25 M

۹۱

IM CABLE, 50M

۶ES7468-1CF00-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 50 M

۹۲

IM CABLE, 100M

۶ES7468-1DB00-0AA0

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 100 M

۹۳

TERMINAL

۶ES7461-1BA00-7AA0

TERMINAL FOR IM 461-1 RECIVER INTERFACE MODULE

۹۴

منبع تغذيه PS 405 – 4 A -24VDC

۶ES7405-0DA02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, 4A, 24V DC, 5V/4A DC

۹۵

منبع تغذيه PS 405 – 10A -24/48/60V DC

۶ES7405-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC ATEX APPROBATION IDENTIFICATION

۹۶

منبع تغذيه PS 405 – 10A -24/48/60V DC FOR REDUNDANT

۶ES7405-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC FOR REDUNDANT USE

۹۷

منبع تغذيه PS 405 – 20A -24/48/60V DC

۶ES7405-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 20A, 24/48/60V DC, 5V/20A DC

۹۸

منبع تغذيه PS 407 – 4A DC – 120/230V AC

۶ES7407-0DA02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 407 POWER SUPPLY, 4A, 120/230V AC, 5V/4A DC

۹۹

منبع تغذيه PS 407 – 10A DC – 120/230V UC

۶ES7407-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 407 POWER SUPPLY, 10A, 120/230V UC, 5V/10A DC

۱۰۰

منبع تغذيه KPS 407 – 10A DV – 120/230V UC FOR REDUNDANT

۶ES7407-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407; 10A, 120/230V UC, 5V/10A DV FOR REDUNDANT USE

۱۰۱

منبع تغذيه PS 407 – 20A DC – 120/230V UC

۶ES7407-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, PS 407 POWER SUPPLY, 20A, 120/230V UC, 5V/20A DC

۱۰۲

باطري

۶ES7971-0BA00

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/1.9 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PLC S7 400 زیمنس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی کپچا به پایان رسیده است لطفا دوباره کپچا را بارگذاری کنید.

telegram channel