کلید های انتخاب وضعیت آتونیکس | Autonics Selector Switches

autonics-switch-2

Autonics Selector Switches
کلید های انتخاب وضعیت آتونیکس

کلیدهای انتخاب کننده، کلیدهای قابل تبدیلی هستند که برای کنترل کاربردهای مورد نیاز تبدیلات خودکار/ دستی یا نشان دهندگی بینائی مورد استفاده قرار می گیرند.

کلید های انتخاب وضعیت آتونیکس
اهرم کوتاه اهرم بلند
S2SR-S1/3/5/7 SERIES S2SR-S1/3/5/7 SERIES
سوئیچ های انتخابگر اهرم کوتاه Ø22/25 ( غیر تراز)
دریافت کاتالوگ
S2SR-S2/4/6/8 SERIES S2SR-S2/4/6/8 SERIES
سوئیچ های انتخابگر اهرم بلند Ø22/25 ( غیر تراز)
دریافت کاتالوگ
S3SF-S1/3/5/7 SERIES S3SF-S1/3/5/7 SERIES
سوئیچ های انتخابگر اهرم کوتاه Ø30 ( تراز)
دریافت کاتالوگ
S3SF-S2/4/6/8 SERIES S3SF-S2/4/6/8 SERIES
سوئیچ های انتخابگر اهرم بلند Ø30 ( تراز)
دریافت کاتالوگ
S2SRN-S1/3/5/7/A/C SERIES S2SRN-S1/3/5/7/A/C SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم کوتاه Ø22/25 (بسط یافته)
دریافت کاتالوگ
S2SRN-S2/4/6/8/B/D SERIES S2SRN-S2/4/6/8/B/D SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم بلند Ø22/25 (بسط یافته)
دریافت کاتالوگ
S2SRN-L1/3/5/7/A/C SERIES S2SRN-L1/3/5/7/A/C SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم کوتاه Ø22/25 (بسط یافته/روشن)
دریافت کاتالوگ
S2SRN-L2/4/6/8/B/D SERIES S2SRN-L2/4/6/8/B/D SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم بلند Ø22/25 (بسط یافته/روشن)
دریافت کاتالوگ
S3SFN-S1/3/5/7/A/C SERIES S3SFN-S1/3/5/7/A/C SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم کوتاه Ø30 (تراز)
دریافت کاتالوگ
S3SFN-S2/4/6/8/B/D SERIES S3SFN-S2/4/6/8/B/D SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم بلند Ø30 (تراز)
دریافت کاتالوگ
S3SFN-L1/3/5/7/A/C SERIES S3SFN-L1/3/5/7/A/C SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم کوتاه Ø30 (تراز/روشن)
دریافت کاتالوگ
S3SFN-L2/4/6/8/B/D SERIES S3SFN-L2/4/6/8/B/D SERIES
سوییچ های انتخابگر اهرم بلند Ø30 (بسط یافته/روشن)
دریافت کاتالوگ

telegram channel