معرفی حسگرهای آتونیکس

autonics-sensor-0

حسگرها

حسگرها معمول و اساسی ترین اجزا در اتوماسیون محسوب می شوند. آتونیکس حسگرهای بسیار متنوعی شامل حسگرهای مجاورتی، فتوالکتریک، فیبر نوری و فشار برای حداکثر راندمان کاربری را فراهم می اورد.